Privacyverklaring
Flamingo Pet Products

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Flamingo Pet Products nv en is voor het laatst gewijzigd op 20/10/2023.

Bij Flamingo hechten we veel belang aan jouw privacy. We zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We bewaken je gegevens dan ook zorgvuldig. Als een echte Flamingo-moederkloek.

We hebben enkele gegevens nodig om jouw gebruikservaring te verbeteren en je zo goed mogelijk tot dienst te kunnen zijn. We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Op deze pagina willen we jou hier zo transparant en duidelijk mogelijk over informeren. We geven een woordje uitleg over welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoe we dat doen en hoe we deze gegevens precies gebruiken om jouw gebruikservaring te verbeteren. En wanneer je gegevens ons nest alweer verlaten.

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Zo weet jij steeds hoe we te werk gaan. Heb je toch nog vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw gegevens? Contacteer ons dan via info-gdpr@flamingo.be.

1 ALGEMEEN

 1. Deze privacy policy (“Privacy Policy”) behandelt de verwerking van jouw persoonsgegevens als een onderdeel van je gebruik van onze Website flamingo.be (de “website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Flamingo Pet Products als verwerkingsverantwoordelijke, met zetel te Lammerdries - Winkelstraat 25, 2250 Olen, België (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder het btw-nummer BE 0667.725.729, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Door de checkbox aan te vinken waarin vermeld wordt dat je de Privacy Policy volledig hebt gelezen en begrepen en dat er zonder voorbehoud mee instemt, geef je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken zoals uiteengezet in deze Privacy Policy, en verklaar je dat je inderdaad deze Privacy Policy gelezen heeft en hiermee zonder voorbehoud instemt. Je verklaart dat je begrijpt met welke doeleinden je persoonsgegevens worden verwerkt. Je stemt er ook mee in dat je voortgezet gebruik wordt begrepen als een voortgezette toestemming. Je kan je toestemming op elk ogenblik intrekken door contact op te nemen met ons via info-gdpr@flamingo.be.
 3. Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze cookie policy te lezen.
 4. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy van tijd tot tijd te kunnen wijzigen volgens ons eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen zullen via de Website gecommuniceerd worden.
 5. Deze Privacy Policy werd het laatst bijgewerkt op 01/09/2021.

2 WAT & WAAROM WE GEGEVENS VERWERKEN


 1. Wanneer je de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

Wanneer en op welke basis?
 • Gebruik van de Website (toestemming en indien van toepassing legitiem belang)
 • Ons contacteren (toestemming en indien van toepassing legitiem belang)
 • Aanvraag verdeler worden (toestemming en indien van toepassing legitiem belang)
 • Aanvraag websho account (toestemming en indien van toepassing legitiem belang)
 • Solliciteren op vacatures (toestemming en indien van toepassing legitiem belang)
 • Registratie op nieuwsbrief (toestemming)
 • Indienen klacht
Welke?
 • Identificatiegegevens (naam, adres, e-mail, telefoon,..)
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Registratiegegevens
 • Kassaticket
 • ...
Waarom?
 • Het verbeteren van de gebruikservaring van de bezoeker op de website
 • Gevolg geven aan een formulierinzending
 • Gevolg geven aan verzoek tot contact
 • Gevolg geven aan de aanvraag om klant te worden
 • Gevolg geven aan de aanvraag om een account aan te maken
 • Sollicitatieprocedure mogelijk maken
 • Nieuwsbriefinschrijving activeren

 1. In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van jou. Als je er echter voor kiest om je te registreren via een social-media-account (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn of Google) worden deze gegevens verzameld via je social-media-profiel. Wij raden aan om de privacy policy van je social-media-service-provider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door je social-media-service-provider worden verwerkt wanneer je gebruikmaakt van de social-media-login-functie.
 2. Wij sturen in principe geen van de persoonlijke gegevens die je via de Website verstrekt door aan providers van social media, tenzij je hiermee instemt.
 3. De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen Flamingo Pet Products en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

  Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra je op de link klikt verlaat je onze Website en kan je ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

  Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Maak je gebruik van een link op deze Website die leidt naar een vreemde website en laat je persoonlijke gegevens achter op een dergelijke website, dan is de verwerking van die persoonsgegevens niet onderworpen aan deze privacyverklaring, maar aan het eventuele privacybeleid van de beheerder van die vreemde website. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze vreemde websites door te nemen.
 4. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij jouw persoonlijke gegevens ook verwerken:

  a) Om je op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die je aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon of socialemediakanalen.
  b) Om je persoonsgegevens te verwerken zodat wij je bepaalde Diensten kunnen verstrekken.
  c) Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om je te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij jouw voorafgaande toestemming vragen.
  d) Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
  e) Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om je financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
  f) Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door jou gepleegd door middel van je registratie bij of gebruik van de website of de diensten.
  g) In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

3 MET WIE WIJ GEGEVENS DELEN

 1. Wij, als verwerkingsverantwoordelijke verzenden je persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is voor de werking van de website en/of om de diensten te verlenen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 2. Wij kunnen een beroep doen op externe gegevensverwerkers om jou de website en/of diensten aan te bieden. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers je persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van jouw persoonsgegevens.

  Wij doen beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

  a) Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden
  b) Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden
  c) Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden
  d) Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden

 3. Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

4 WAAR WIJ GEGEVENS VERWERKEN


 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen je identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.
 2. Wij kunnen jouw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van je persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht en wordt het nodige wettelijk beschermingsmechanisme ingevoerd.
 3. Via volgende organisatie vindt er een overdracht plaats, zowel binnen als buiten de EER:
 • Google Analytics – USA (Standaard contractuele clausules)
 • Mailchimp – USA (Standaard contractuele clausules)
 • SEMRush - USA (Standaard contractuele clausules)
 • Hotjar – EU (Standaard contractuele clausules)
 • ZOHO – EU (Standaard contractuele clausules)
 • HRO – EU (Standaard contractuele clausules)

5 HOE WIJ GEGEVENS VERWERKEN


 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als jij je bij onze website hebt geregistreerd, zullen wij je persoonsgegevens verwijderen als je je profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 3. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.
 4. Als en wanneer je registratie op de website of gebruik van de website of diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de website of diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.
 5. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze Website en de daarbij horende diensten.

  De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

  a) Het opvolgen van informatieaanvragen.
  b) Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.
  c) Het beantwoorden en opvolgen van vragen en suggesties via de chatfunctie op de Website op een duidelijke, pertinente en gerichte manier.
  d) Het opvolgen van sollicitaties en bijhouden van cv’s en motivatiebrieven voor toekomstige vacatures.
  e) Beheer van geschillen.
  f) Bescherming tegen fraude en overtredingen.
  g) Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.
  h) Bij een bezoek aan de Website worden er ook enkele persoonsgegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Flamingo Pet Products doet beroep op Google Analytics om aan de hand van deze gegevens het internetverkeer en het surfgedrag van de gebruiker te volgen en te analyseren. Dankzij de resultaten van deze analyses kunnen we het gebruik van onze Website optimaliseren. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

6 HOE LANG BEWAREN JULLIE MIJN GEGEVENS?


De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de verleende dienst. We bewaren je gegevens:
 • zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.
 • zo lang ze nodig zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en te voldoen aan onze commerciële operationele activiteiten.
 • maximaal 5 jaar indien het gaat om cv’s en motivatiebrieven van geweigerde kandidaten. Mocht er een vacature vrijkomen waarvoor jij in aanmerking komt, dan hebben wij de mogelijkheid je te contacteren. Meer informatie over het bewaren van cv’s en motivatiebrieven vind je hier terug.

7 JOUW RECHTEN


 1. Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken, indien je jouw identiteit kan bewijzen. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 2. Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als je je hebt geregistreerd op onze website, kan je veel van deze gegevens zelf corrigeren via je profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dien je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 3. Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info-gdpr@flamingo.be, of door je profiel te verwijderen (indien van toepassing).
 4. Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jou worden verwijderd als je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

  Verwijdering van je persoonsgegevens kan in volgende gevallen:

  a) Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel.
  b) Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens.
  c) Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  d) Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
  e) Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

  Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.
 5. In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 6. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien je kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heb je het recht je kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 7. Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heb je het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heb je het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.
 8. Als je een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar info-gdpr@flamingo.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Wij zullen jou onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen. Extra legitimatie omtrent je identiteit kan worden gevraagd.
 9. Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info-gdpr@flamingo.be. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het jou vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.