Algemene voorwaarden

Flamingo Pet Products nv
Lammerdries - Winkelstraat 25, 2250 Olen, Belgium
KBO 0667.725.729

Algemene Verkoopsvoorwaarden Flamingo Pet Products nv


  1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 48 uur na ontvangst schriftelijk worden overgemaakt aan Flamingo Pet Products NV, waarin een gedetailleerde en limitatieve opsomming wordt gegeven van de gebreken. Flamingo Pet Products NV is in elk geval enkel gehouden tot het wisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.

  2. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de ontdekking per aangetekend gemeld te worden, na deze termijn is elke vordering op deze basis uitgesloten. De eventuele vordering in rechte op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de levering, en dit op straffe van verval.

  3. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  4. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Franco levering in Benelux voor orders vanaf 250€, Frankrijk vanaf 350€, Germany vanaf 400€.

  5. In geval van annulatie is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25 % van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper. 

  6. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 30ste dag na factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 65 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

  7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

  8. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

  9. Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. 

  10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van Turnhout gebracht.

Flamingo Pet Products NV – Lammerdries - Winkelstraat 25, 2250 Olen, Belgium - KBO 0667.725.729

Updated 20/10/2023